کارگاه پیشرفته حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

6
3,000,000 تومان

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

8
3,000,000 تومان

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی (2)

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از دوره…

5
3,000,000 تومان

کارگاه حضوری فن بیان و گویندگی کتاب صوتی تایماز رضوانی

فن ببان و گویندگی کتاب صوتی با تایماز رضوانی 🎙در این دوره‌‌ تایماز رضوانی مدرس فن ببان و گوینده با…

1
3,000,000 تومان

کارگاه مقدماتی حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی

کارگاه مقدماتی حضوری فن بیان و گویندگی با نسیم رفیعی و تایماز رضوانی با توجه به استقبال شما عزیزان از…

1
3,000,000 تومان