اندیشه و شعر حافظ _ دکتر ضیایی 8

اندیشه و شعر حافظ دکتر عبدالحمید ضیایی | در این دوره دکتر عبدالحمید ضیایی، دکترای مطالعات عرفان تطبیقی، با توجه…

54
350,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (6)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان شعر معاصر…

79
400,000 تومان