دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند

پادکست ها پادکست جلسات دوره ( 8مورد ) پادکست اول فایل صوتی 1:22:41 در دسترس پادکست دوم فایل صوتی به…

326
200,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 10

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

87
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 2

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش در میان غزل سرایان زبان فارسی،…

140
200,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 3

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش در میان غزل سرایان زبان فارسی،…

187
200,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 4

در میان غزل سرایان زبان فارسی، حافظ جایگاه والایی دارد. دیوان حافظ شاهکار در هم تنیده ای از زیبایی های…

329
200,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 5

در آموزگارا در دوره ی مجازی فشرده دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلظ کم نظیرشان شما را با ظرایف…

331
200,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 6

در آموزگارا در دوره ی مجازی فشرده دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان شما را با ظرایف…

176
300,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 7

در آموزگارا در دوره ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم…

197
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 8

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

322
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 9

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

199
400,000 تومان