دوره بررسی ادبیات معاصر احمدشاملو _ استاد کاکاوند

در میان شاعران معاصر شعر احمد شاملو اموزگارا در این دوره ی مجازی که سومین دوره از مجموعه دوره های…

118
400,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر احمدشاملو _ استاد کاکاوند (2)

در میان شاعران معاصر شعر احمد شاملو اموزگارا در این دوره ی مجازی که سومین دوره از مجموعه دوره های…

48
400,000 تومان

دوره بررسی ادبیات معاصر سهراب سپهری – دکتر کاکاوند (6)

در میان شاعران معاصر شعر سهراب سپهری به واسطه نوع نگاه و ظرفیتهای بی مانندش محبوبت بی مانندی در مخاطبان شعر معاصر…

83
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 10

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

87
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 8

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

322
400,000 تومان

دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات – دکتر رشید کاکاوند 9

در آموزگارا در دوره‌ی مجازی دوره حافظ خوانی و شرح غزلیات، دکتر رشید کاکاوند با توجه به تسلط کم نظیرشان…

199
400,000 تومان