*پیش ثبت نام کارگاه های حضوری دکتر عرفان نظر آهاری*

کارگاه اصفهان

کارگاه شیراز

کارگاه تهران

کارگاه مشهد